Your search returned 578 results. Subscribe to this search

|
Smrtonosni učinak homolognih splenocita na miševe subletalno ozračene rendgenskim zrakama i modifikacija tog učinka : by Boranić, Milivoj Publication: Zagreb : Milivoj Boranić, 1964 . 130 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Log in to add tags. Add to cart
Magnetska rezonancija škroba : by Adamić, Krešimir Publication: Zagreb : Krešimir Adamić, 1965 . 132 str. : 24 cm. Availability: No items available:
Sekundarni izotopni ehekt kod Cope-ovog pregrađivanja : by Galijan - Strelkov, Terezija Publication: Zagreb : Terezija Galijan - Strelkov, 1965 . 61 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
O singularitetima amplitude stvaranja u računu smetnje : by Aganović, I. Publication: Zagreb : I. Aganović, 1965 . 63 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Radiolitičko stvaranje solne kiseline u aeriranim otopinama klorbenzena u svjetlu kriterija kemijske dozimetrije gama zračenja : by Dvornik, Igor Publication: Zagreb : Igor Dvornik, 1965 . 231 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Novi alfa, alfa-dipiridil derivati niobija i tantala : by Katović, Vladimir Publication: Zagreb : Vladimir Katović, 1965 . 125 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Utjecaj nekih oneščićenja na točnost mjerenja radioaktivnog ugljika proporcionalnim brojačem : by Sliepčević, Adica Publication: Zagreb : Adica Sliepčević, 1965 . 120 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Transplatacija mješavine heterozigotnih stanica koštane srži u ozračene miševe : by Hršak, Ivo Publication: Zagreb : Ivo Hršak, 1965 . 149 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Mehanizam prodiranja i sudbina 5-hidroksitriptamina u mozgu normalnih i ozračenih životinja : by Bulat, Marin Publication: Zagreb : Marin Bulat, 1966 . 120 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Studij intrinsičkih i radijacionih defekata u monokristalima CdTe : by Urli, Natko Publication: Zagreb : Natko Urli, 1966 . 159 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Izlučivanje urinom 5-hidroksitriptamina i njegovog glavnog metabolita u odnosu na težinu radijacijske bolesti u štakora : by Deanović, Živan Publication: Zagreb : Živan Deanović, 1966 . 145 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Parabioza miša roditeljskog soja i hibrida F1 : by Jurin, Mislav Publication: Zagreb : Mislav Jurin, 1966 . 167 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Studij mehanizma reakcija termalnog pregrađivanja : by Humski, Krešimir Publication: Zagreb : Krešimir Humski, 1966 . 90 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Elektronska struktura nekih višeatomnih molekula : by Trinajstić, Nenad Publication: Zagreb : Nenad Trinajstić, 1966 . 128 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Simultano mikroanalitičko određivanje ugljika, vodika i sumpora : by Hadžija, Olga Publication: Zagreb : Olga Hadžija, 1966 . 62 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Ekstrakcija niobija i tantala sa N-supstituiranim visokomolekularnim aminima : by Sevdić, Drinka Publication: Zagreb : Drinka Sevdić, 1967 . 90 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Prilog poznavanju mehanizma oksidacije jantarne kiseline katalizirane dehidrogenazom jantarne kiseline : by Vitale, Ljubinka Publication: Zagreb : Ljubinka Vitale, 1967 . 101 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Kemija i stereokemija tetrahidroindazolom karbonskih kiselina i njihove sposobnosti kompleksiranja : by Turjak - Zebić, Vera Publication: Zagreb : Vera Turjak - Zebić, 1967 . 176 str. : 24 cm. Availability: Items available: Knjižnica Instituta Ruđer Bošković [D-115/D1] (1), Checked out (1),
Kompetitivne reakcije dvaju nukleofila s karbokationom kod solvoliza ciklopropilkarbinil i ciklobutil mezilata : by Majerski, Zdenko Publication: Zagreb : Zdenko Majerski, 1967 . 101 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),

© Knjižnica Instituta Ruđer Bošković 2011. Kontaktirajte nas putem e-pošte, na telefon +38514561043, ili osobno u Knjižnici IRB-a.