Deanović, Živan

Izlučivanje urinom 5-hidroksitriptamina i njegovog glavnog metabolita u odnosu na težinu radijacijske bolesti u štakora : doktorska disertacija / Deanović, Živan. - Zagreb : Živan Deanović, 1966. - 145 str. : ilustr : 24 cm.

doktorska disertacija

Bibliografija.

© Knjižnica Instituta Ruđer Bošković 2011. Kontaktirajte nas putem e-pošte, na telefon +38514561043, ili osobno u Knjižnici IRB-a.